Regulamin

kursy.martaidczak.com oraz www.martaidczak.com

Pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Marta Idczak i jestem Kapitanem Statku ST-38. Nic więc dziwnego, że swoją firmę zarejestrowałam pod nazwą: Statek St-38 Marta Idczak. Można mnie znaleźć pod adresem: ulica Hetmańska 111/15, 61-513 Poznań.

Możesz się ze mną skontaktować poprzez e-mail: st38@martaidczak.com. Jak to zwykle przy statkach kosmicznych bywa – każdy ma swój numer NIP: 5140197206 – to numer, który zobowiązuje.

Przejdźmy teraz do Regulaminu mojego kosmicznego Serwisu. Stworzyłam go, by nie trafił w Ciebie żaden meteoryt i by wszystko było jasne, zanim zaczniesz przeglądać Serwis lub dokonasz ewentualnego zakupu.

§1. Definicje

Na potrzeby działania Statku St-38, przyjmijmy parę definicji:

 • Bilet – materialne lub niematerialne potwierdzenie nabycia prawa dostępu do określonego wydarzenia o charakterze rozrywkowym lub kulturalnym. Potwierdzenie nabytego prawa wynikającego z zawartej umowy;

 

 • Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Konsument jest zobowiązany zapłacić Właścicielowi Serwisu za Usługę, Produkt lub cyfrowe odwzorowanie tej wartości; cena w rozumieniu art. 2 pkt 5h Ustawy o prawach konsumenta;

 

 • Dane płatności – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności umożliwiający uzgodnienie warunków Umowy, w tym poprzez podanie danych osobowych Kupującego, a także ustalenie sposobu dostawy i płatności.;

 

 • Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 

 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 

 • Konto – zbiór informacji, w tym danych osobowych i nieosobowych na temat Kupującego; 

 

 • Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Usługi lub Produkty do zakupu, posiadający funkcjonalność umożliwiającą ustalenie lub modyfikację Zamówienia, w szczególności rodzaj lub ilość Usług lub Produktów;

 

 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Serwisu i korzystająca z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie;

 

 • Newsletter – rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną, w ramach której dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego w zamian za dane osobowe. Szczegółowe zasady realizacji usługi Newsletter reguluje Regulamin Newslettera;

 

 

 • Produkt – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej; treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta;

 

 • Produkt mieszany – produkt posiadający zarówno cechy Produktu, Usługi lub Usługi elektronicznej;

 

 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

 

 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; osoba fizyczna, o której mowa w art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta;

 

 

 • Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Właściciela Serwisu i Kupującego, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego;

 

 

 • System płatności – operator płatności, z którego korzysta Właściciel Serwisu, który zostały uwidoczniony w Serwisie, w tym w szczególności:
  • system płatności PayPal należący do PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A,  CSSF: 283, route d’Arlon, L-1150 Luksemburg, wpisana do rejestru handlowego pod numerem R.C.S. Luxembourg B 118 349;
  • system płatności Przelewy24 należący do PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-327), przy ul. Kanclerskiej 15, KRS 0000347935; 

 

 • Umowa – w zależności od przedmiotu umowy jest to:
  • umowa o dostarczenie treści cyfrowej w zamian za Cenę;
  • umowa o świadczenie usług, w tym usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • inna umowa cywilnoprawna; 

 

 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

 

 • Usługa – usługa, która jest prezentowana w ramach Serwisu przeznaczona do sprzedaży; 

 

 • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu za pośrednictwem Serwisu; usługa w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym formularze Dane płatności, Koszyk, Konto, Newsletter; 

 

 • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis korzystająca z Usług elektronicznych dostępnych w Serwisie opisanych w Regulaminie, w tym Kupujący; 

 

 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Serwisu polegające na wyborze w ramach Serwisu określonych Produktów lub Usług zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na warunkach określonych w Regulaminie.

 

 • Właściciel Serwisu lub Kapitan Statku – Marta Idczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Statek St-38 Marta Idczak, ulica Hetmańska 111/15, 61-513 Poznań, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5140197206;

 

 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 

 • Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 lipca 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 15, poz. 93 ze zm.);

 

 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)

 

 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§2. Postanowienia wstępne

 • Ten Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz jego funkcjonalności, rodzaj i zakres Produktów, Usług, w tym Usług Elektronicznych oferowanych przez Kapitana, warunki i zasady składania Zamówień, sposób zawierania i rozwiązywania umów, zasady i terminy płatności, warunki dostawy, odstąpienia i wypowiedzania umowy oraz tryb postępowań reklamacyjnych.

 

 • Na potrzeby Regulaminu, podaję dane kontaktowe:
  1. adres poczty tradycyjnej: Statek St-38 Marta Idczak, ul. Hetmańska 111/15, 61-513 Poznań; 
  2. adres poczty elektronicznej: st38@martaidczak.com;

 

 • Informacje o Produkcie lub Usłudze podane na stronie internetowej Serwisu, w szczególności jego opis i cena, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

 • Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, udostępniam Regulamin w sposób nieodpłatny na samym dole Serwisu. Możesz pobrać, zapisać na nośniku lub wydrukować ze strony Serwisu Regulamin w każdej chwili.

 

 • Nie możesz korzystać z Serwisu, w tym składać Zamówienia w sposób anonimowy, pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

 

 • Musisz korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności moich praw autorskich lub praw autorskich przysługujących osobom trzecim oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu. 

 

 • W ramach korzystania z Serwisu, nie możesz dostarczać lub przekazywać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez rozsyłanie treści zabronionych przepisami prawa, w tym w ramach formularzy dostępnych w Serwisie lub naruszające w jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej.

 

 • Sprzedaż Usług i Produktów odbywa się przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zastrzegam sobie jednak możliwość czasowego wyłączenia Serwisu z przyczyn technicznych.

 

 • Serwis ma charakter informacyjny i służy prezentacji mojej oferty oraz udostępnianiu materiałów edukacyjnych, w szczególności w zakładce oznaczonej jako Blog. 

 

 • Materiały oraz informacje, które publikuję w Serwisie, w szczególności w zakładce Blog redaguję z należytą starannością. Informacje te mają charakter wyłącznie informacyjny i stanowią wyłącznie mój osobisty pogląd. Z uwagi na specyfikę świadczonych usług i oferowanych produktów nie ponoszę jednak odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji objętych zasobami Serwisu, a w szczególności nie odpowiadam za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do informacji zawartych w Serwisie, jakiekolwiek błędy czy pominięcia. Wszelkie informacje umieszczane w Serwisie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba, że wskażę inaczej. 

 

 • Możesz korzystać z udostępnionych przeze mniemateriałów i informacji wyłącznie na swój użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do informacji oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu nie możesz wykorzystywać ich w celu prowadzenia lub w ramach prowadzonej przez Ciebie działalności komercyjnej.

§3. Wymagania techniczne

 1. Możesz korzystać z udostępnionych przeze mnie funkcjonalności Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu oraz działań podejmowanych przez innych Użytkowników.
 2. Aby móc korzystać z Serwisu, w tym w szczególności przeglądać asortyment w Serwisie, składać Zamówienie musisz spełnić minimalne wymagania techniczne, a mianowicie:
 • posiadać urządzenie (np. laptop, telefon, tablet) umożliwiające dostęp do sieci internet, które jest wyposażone w sprawny system operacyjny (np. macOS, Android, Windows);
 • mieć zainstalowaną na tym urządzeniu aktualną wersję przeglądarki internetowej obsługującej HTML5 zapewniającej dostęp do zasobów sieci internet za pośrednictwem przeglądarki internetowej (np. Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie); 
 • w niektórych sytuacjach również – posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.

 

        3. W celu zapewniania bezpieczeństwa w Serwisie, jako Kapitan podejmuję środki techniczne,                            organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności                          stosujemy środki służące zapobieganiu, pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione                   danych osobowych przesyłanych przez internet. Zapewniam bezpieczeństwo transmisji danych                     przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu SSL.

§4. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu świadczę Usługi elektroniczne. Ten Regulamin określa zasady i warunki zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych, z wyjątkiem usługi Newsletter, która została uregulowana odrębnie w Regulaminie Newslettera
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.
 3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony w przypadku:
  1. dostępu do Serwisu – z chwilą, w której skutecznie wywołasz w oknie przeglądarki swojego urządzenia stronę internetową Serwisu lub skorzystasz z przekierowania prowadzącego do Serwisu;
  2. korzystania z funkcjonalności Serwisu (tj. Dane płatności, Koszyk)  – z chwilą, w której skorzystasz z tej funkcjonalności (np. rozpoczniesz proces składania Zamówienia w sklepie);
  3. założenia i prowadzenia Konta – z chwilą złożenia Zamówienia na Produkt lub Usługę, która wymaga posiadania Konta. 
 4. Na warunkach określonych w Regulaminie, zawarta ze mną umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zostaje rozwiązana w przypadku:
  1. dostępu do Serwisu – z chwilą, w której opuścisz stronę internetową Serwisu;
  2. korzystania z funkcjonalności Serwisu (tj. Dane płatności, Koszyk)  –  z chwilą, kiedy przestaniesz korzystać z danej funkcjonalności lub z chwilą opuszczenia Serwisu;
  3. założenia i prowadzenia Konta – z chwilą złożenia wniosku o likwidację konta. 
 5. Korzystanie z Usług elektronicznych jest nieodpłatne i dobrowolne, ale niezbędne w celu przeglądania asortymentu Serwisu, złożenia Zamówienia. To znaczy, że samo zwiedzanie Statku jest bezpłatne, dopiero podróż wymaga inwestycji finansowej.
 6. Usługi elektroniczne mają charakter jednorazowy i ulegają zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Serwisu z zastrzeżeniem punktu 7 poniżej.
 7. Jeżeli założenie Konta jest niezbędne do realizacji Zamówienia, to założenie Konta odbywa się natychmiastowo po zrealizowaniu Zamówienia. Usługa elektroniczna w postaci założenia i prowadzenia Konta ma charakter ciągły. W każdej chwili masz możliwość złożyć wniosek o likwidację Konta postępując zgodnie z punktem 8 poniżej. 
 8. Możesz w każdym czasie rozwiązać każdą umowę o świadczenie Usług elektronicznych, bez podawania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.
 9. W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, możesz złożyć reklamację:
  1. adres poczty tradycyjnej: Statek St-38 Marta Idczak, ul. Hetmańska 111/15, 61-513 Poznań; 
  2. adres poczty elektronicznej: st38@martaidczak.com
 10. Jeżeli możesz podaj w opisie reklamacji okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz wskaż swoje żądania. Podanie tych danych jest fakultatywne i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem. Pamiętaj jednak, aby podać swoje dane kontaktowe.
 11. Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Otrzymasz odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja, chyba że wskażesz, że chcesz otrzymasz odpowiedź inną drogą. 
 12. Korzystanie z Usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci

§5. Składanie zamówienia

 1. Możesz dokonać zakupu Produktu lub Usługi w Serwisie poprzez złożenie Zamówienia.
 2. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu musisz wejść na stronę internetową https://kursy.martaidczak.com/, a następnie dokonać wyboru Produktu lub Usługi podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na podstronach Serwisu.
 3. Wybór zamawianego Produktu lub Usługi, w tym ich rodzaju oraz liczby, dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Produktów do Koszyka.
 4. W celu dokonania zakupu, po dokonaniu wyboru Produktu, należy nacisnąć przycisk „Zamów”. Następnie, w zależności od Twojej decyzji możesz dokonać dalszych zakupów lub przejść do finalizacji Zamówienia klikając w ikonę Koszyka w prawym górnym rogu. 
 5. Po naciśnięciu przycisku ikony Koszyka, zostaniesz przeniesiony(-a) do podstrony Serwisu, na której wyświetli się informacja prezentująca wybrane Produkty lub Usługi, ich cena, ilość, a także informacje o łącznym koszcie wybranych Produktów lub Usług („Łącznie”).
 6. Na tym etapie masz możliwość dokonywania zmian w dokonanym przez siebie Zamówieniu. 
 7. Jeżeli posiadasz specjalny kupon, to możesz z niego skorzystać. W miejscu oznaczonym jako „Kod zniżkowy” należy go wpisać, a następnie nacisnąć przycisk „Dodaj”.
 8. W ramach Serwisu istnieje możliwość dokonania wyboru sposobu płatności, które zostały szczegółowo opisane w punkcie §8 Regulaminu –  Sposoby i terminy płatności. Możesz dokonać wyboru metody płatności ze sposobów dostępnych w Serwisie.
 9. W celu złożenia Zamówienia musisz wypełnić formularz Dane płatności, podając dane niezbędne do realizacji Zamówienia, tj.:
  1. adres e-mail; 
  2. imię;
  3. nazwisko.
 10. Na tym etapie istnieje możliwość poproszenia o wystawienie faktury. W tym celu należy zaznaczyć checkbox oznaczony jako “Chcę otrzymać fakturę”, a następnie należy uzupełnić formularz “Dane do faktury”, podając niezbędne dane do jej wystawienia, tj.: dokonać wyboru w jakim charakterze występuje Zamawiający: osoba fizyczna czy firma/organizacja oraz podać: 
  1. imię i nazwisko;
  2. ulicę wraz z numerem;
  3. kod pocztowy;
  4. miejscowość,

a w przypadku Przedsiębiorcy lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dodatkowo:

 1. nazwa firmy;
 2. numer NIP.

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędnie wpisane dane faktury. To klient je wpisuje. Jeżeli zauważysz w fakturze jakikolwiek błąd w danych – należy to zgłosić w ciągu 3 dni od otrzymania faktury. Jeżeli zgłosisz to później, a zwłaszcza w terminach kiedy jest już po rozliczeniu VATU – musisz liczyć się z problemem w urzędzie skarbowym.

Jeżeli jesteś podmiotem zagranicznym i również nie zgłosisz zastrzeżeń w ciągu 3 dni, musisz liczyć się z tym, że może być problem w Urzędzie Skarbowym.

11. Wypełniając formularz “Dane do faktury” wyrażasz zgodę na wystawienie faktury w wersji elektronicznej i przesłanie jej na adres e-mail wskazany w formularzu Dane płatności.

12. Po prawidłowym wypełnieniu formularza, musisz zweryfikować wszystkie dane, które tam wprowadziłeś(-aś).

13. W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu formularzy, Serwis będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania Zamówienia. 

14. Przed dokonaniem finalizacji Zamówienia, powinieneś(-aś):

  1. zaakceptować uprzednio przeczytany Regulamin oraz Politykę prywatności poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Przeczytałem(-am) i akceptuję Regulamin oraz Politykę prywatności”, który zawiera aktywne linki –po naciśnięciu których w nowym oknie otwiera się odpowiednio podstrona Serwisu z Regulaminem lub Polityką Prywatności. 
  2. jeżeli kupujesz Produkty – wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość. Treść komunikatu przy okienku jest następująca „Wyrażam zgodę na dostarczenie mi treści cyfrowych objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadomy(-a) i przyjmuję do wiadomości, że w ten sposób tracę prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość”;
  3.  jeżeli kupujesz Usługi dostarczane w całości przed upływem 14 dni od dnia zakupu – wyrazić zgodę na wykonanie w pełni usług objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść komunikatu przy okienku jest następująca „Wyrażam zgodę na wykonanie w pełni usług objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadomy(-a) i przyjmuję do wiadomości, że w ten sposób tracę prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość z chwilą ich pełnego wykonania”. Akceptacja checkboxów jest niezbędna do realizacji Zamówienia.

15. Po dokonaniu czynności, o których mowa powyżej, musisz wyrazić zgodę na realizację Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.

16. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, zostaniesz przeniesiony(-a) na stronę Systemu płatności celem dokonania płatności za wybrane Produkty lub Usługi. Po skutecznym dokonaniu płatności, zostaniesz przeniesiony na stronę Serwisu z potwierdzeniem zakupu i szczegółami Zamówienia.

17. Dokonując kliknięcia w przycisk „Zamawiami płacę” potwierdzasz złożenie Zamówienia z obowiązkiem uiszczenia należnej zapłaty. Potwierdzenie złożenia Zamówienia stanowi ofertę – Twoje oświadczenie woli chęci zawarcia Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.

18.  Pamiętaj, że istnieje możliwość edycji paragonu oraz faktury lub zmiana danych na fakturze, w przypadku ich błędnego wpisania – ale tylko po informacji wysłanej na e-mail: st38@martaidczak.com. Sprawy takie rozpatrujemy w ciągu 14 dni od zgłoszenia zmian.

19.  Podczas składania Zamówienia, Kupujący otrzymuje dane do logowania do platformy, jednak są one aktywne dopiero, gdy wpłata zostanie zaksięgowana. Jeśli więc dane do logowania nie działają – oznacza to, że płatność nie została zaksięgowana. 

20.  Dane do logowania nie są wysyłane drogą e-mailową tylko wtedy, gdy Kupujący posiada już Konto. Wtedy dane do logowania do platformy zostają takie, jakie były. Nie są wysyłane także wtedy, gdy Kupujący podaje błędny adres e-mail, wtedy nie ma szans – by ta orbita zadziałała. W takich przypadkach należy to zgłosić na adres: st38@martaidczak.com

21. W bardzo rzadkich przypadkach, istnieje możliwość, że Kupujący nie otrzymuje danych do logowania, zwłaszcza przy zainstalowanych zaporach bezpieczeństwa, itp. – w takich przypadkach prosimy o zgłoszenie tego na adres: st38@martaidczak.com – wcześniej proszę sprawdzić, czy e-mail z danymi nie wylądował w Spamie. Uwaga! W przypadku, gdy dane do Ciebie nie dotrą – zazwyczaj wysyłamy je do Ciebie jeszcze raz – zakładając konto ręcznie. należy jednak wyrazić zgodę na stworzenie nowego hasła. Należy wówczas zastosować wszystkie wskazówki, jakie wysyłamy w mailu – i zalogować się z nowymi danymi na stronie: www.kursy.martaidczak.com

22. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędnie wpisany adres e-mail. Jeśli wpisujesz błędny adres musisz się liczyć z tym, że nie otrzymasz danych do logowania dopóki się do nas z tym nie zgłosisz na adres st38@martaidczak.com

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za źle działający system w czyimś komputerze, brak wyczyszczonych plików cookie, które powodują, że nadal ktoś nie może zalogować się na dane. Te sprawy należy załatwiać po stronie użytkownika. Jednak zawsze wysyłamy tutorial lub informację, w jaki sposób zalogować się na nowe dane.

Nie ponosimy także odpowiedzialności za to, że zgubiłeś dane, zapomniałeś o nich itp. Wtedy należy się po takie dane zgłosić lub wyrazić zgodę na zrobienie ich ręcznie.

22. W formularzu Zamówienia musisz podać prawdziwe dane osobowe. Jako Kupujący ponosisz odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Zastrzegam sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą moje uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności. W takim przypadku zostaniesz poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o moich wątpliwościach. W takiej sytuacji przysługuje Tobie prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających mi na podjęcie kontaktu z Tobą, udzielam wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego. Traktujmy się poważnie, misja kosmiczna to jednak nie jest żart! Prawdziwe dane to bezpieczna misja.

 

§6. Warunki zawierania umów

 • Zawarcie Umowy następuje po uprzednim złożeniu przez Ciebie Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w §5 Regulaminu – Składanie Zamówienia.
 • Po złożeniu Zamówienia niezwłocznie potwierdzę jego otrzymanie i jednocześnie przyjmę Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez wysłanie informacji na wskazany przez Ciebie adres e-mail. Informacje zawierają co najmniej oświadczenie o otrzymaniu Zamówienia lub wiadomość o zakończeniu realizacji Twojego zamówienia. Informacje zawierają także potwierdzenie zawarcia Umowy. 
 • Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego informacji o potwierdzeniu zawarcia Umowy. 
 • W przypadku złożenia Zamówienia na Produkty lub Usługi lub Produkt mieszkany, zawierasz ze mną umowy różnego rodzaju zgodnie z przedmiotem Zamówienia. 
 • Umowa zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 • W przypadku złożenia zgody na dostarczenie Produktu lub Usługi w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, wiadomość e-mail, o której mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu uwzględnia również informację o złożeniu takiej zgody.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Serwisu oraz przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa §6 ust. 2 Regulaminu.

§7. Informacje i cena Produktów i Usług

 • Wszystkie ceny podane w Serwisie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 • Ceny podane w Serwisie dotyczą jednej sztuki Produktu lub Usługi.
 • Informacje o cenie Produktu lub Usługi, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu lub Usługi dostępne są w Serwisie i zamieszczone przy prezentowanym Produkcie lub Usłudze.
 • Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia przez Ciebie Zamówienia.
 • Całkowita wartość Zamówienia, zawierająca łączną cenę za zamówione Produkty lub Usługi widoczna jest na etapie potwierdzania Zamówienia.
 • Zastrzegam sobie prawo do zmiany cen Produktów lub Usług prezentowanych w Serwisie, wycofania oraz wprowadzania nowych Produktów lub Usług. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienie, które zostało złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, wycofania lub wprowadzenia nowego Produktu lub Usługi.

§8. Sposoby i terminy płatności

 1. W Serwisie udostępniam następujące sposoby płatności:
  1. szybki przelew elektroniczny – płatne bezpośrednio na konto Wlaściciela Serwisu za pośrednictwem Systemu płatności. Zamówienie na podstawie Systemu płatności nastąpi po zaksięgowaniu przelewu na moim koncie rozliczeniowym;
  2. płatność kartą – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Serwisu za pośrednictwem Systemu płatności. Zamówienie na podstawie Systemu płatności nastąpi po zaksięgowaniu przelewu na moim koncie rozliczeniowym;
  3. w przypadku niektórych Produktów lub Usług – płatność na raty – w ramach, którego dochodzi do zawarcia z podmiotem trzecim umowy o kredyt konsumencki. 
 2. Rozliczenie transakcji może wiązać się z koniecznością rejestracji w Systemie płatności lub z akceptacją regulaminu lub warunków korzystania z Systemu płatności, które są ode mnie niezależne i niezwiązane z tym Regulaminem. Powinieneś(-aś) każdorazowo zapoznać się z regulaminem lub warunkami korzystania z Systemu płatności. 

§9. Przedsprzedaż i akcje promocyjne

 1. Mogę przeprowadzać przedsprzedaż Produktu lub Usługi. Termin dostawy Produktu lub Usługi, każdorazowo zostanie podany w opisie danego Produktu lub Usługi.
 2. Zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych, które mogą polegać na:
  1. udzielaniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany Produkt lub Usługę;
  2. kierowaniu kodów promocyjnych dla wybranej grupy osób (np. subskrybentów Newslettera);
  3. stosowaniu obniżek bezpośrednio w Serwisie;
  4. kierowaniu spersonalizowanych obniżek (np. do byłego Kupującego);
  5. tworzeniu specjalnego typu oferty, która staje się dostępna, dopiero gdy spełnisz określone wymagania (tzw. One Time Offer).
 3. Jako Kapitan Statku St-38 każdy klient jest dla mnie na wagę złota, dlatego Kupujący, który chociaż raz dokonał zakupu wzamian za Cenę w Serwisie– otrzymuje stały rabat na pozostałe Produkty. Kupon rabatowy – otrzymuje Kupujący po pierwszym zakupie Produktu. Jeżeli z jakiś przyczyn – kupon nie dotarł, należy to zgłosić na adres: st38@martaidczak.com. Aby skorzystać ze stałego rabatu podczas składania Zamówienia – należy wpisać „hasło kodu” podczas składania zamówienia w platformie w miejscu “Kod zniżkowy”. Niedozwolone jest dzielenie się kodem rabatowym z osobami, które nie dokonały zakupu w platformie.
 4. W zakresie w jakim jest to wymagane przepisami prawa, w każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktu lub Usługi obok informacji o obniżonej cenie uwidaczniam również informację o najniższej cenie Produktu lub Usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. 
 5. Jeżeli dany Produkt lub Usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidaczniam również informację o najniższej cenie tego Produktu lub tej Usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu lub tej Usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 6. Nie mam obowiązku informowania Cię o obniżce cen w przypadku personalizowanych obniżek cen czy programów lojalnościowych.  
 7. Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez określony czas wskazany w Serwisie lub do odwołania.
 8. Akcje promocyjne nie muszą odbywać się we wszystkich kanałach sprzedaży. 

§10. Dostawa produktu i odstąpienie od umowy

 1. W Serwisie oferowana jest sprzedaż Produktów. Przykładem Produktu jest e-book lub kurs online w postaci gotowego nagrania video. 
 2. Dostawa Produktu realizowana jest w ten sposób, że wysyłam do Ciebie link pozwalający na ściągnięcie Produktu lub wysyłam do Ciebie dane umożliwiające zalogowanie do dedykowanej platformy. Link lub dane do zalogowania są wysyłane na adres poczty elektronicznej podany w formularzu Dane płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 48 godzin od dnia zapłaty z zastrzeżeniem zasad określonych w punkcie §9 Regulaminu – Przedsprzedaż i akcje promocyjne.
 3. Produkt uważa się za dostarczony w chwili, gdy Produkt lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Produktu lub pobranie Produktu, zostały Ci udostępnione lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które wybrałeś samodzielnie w tym celu, lub gdy Ty lub takie urządzenie, uzyskaliście do niej dostęp.
 4. Produkt uważa się za dostarczony w chwili, gdy:
  1. Produkt został Ci udostępniony lub uzyskałeś(-aś) do niego dostęp;
  2. środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Produktu lub jego pobranie (np. hasło i login) zostały Ci udostępnione lub na ich podstawie uzyskałeś(-aś) dostęp do Produktu.
 5. Produkt uważa się również za dostarczony jeżeli dostęp do Produktu uzyskało wykorzystywane przez Ciebie narzędzie (fizyczne lub wirtualne), które samodzielnie wybrałeś(-aś) w tym celu. 
 6. Dostawa zamówionego Produktu odbywa się nieodpłatnie.
 7. Jeżeli jesteś Konsumentem, i nie dostarczę Ci Produktu, to masz prawo wezwać mnie do dostarczenia Produktu. Jeżeli nie dostarczę Ci tego Produktu w terminie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym pomiędzy nami terminie, możesz odstąpić od umowy. 
 8. Jeżeli jesteś Konsumentem, to możesz odstąpić od umowy bez wzywania o dostarczenie Produktu, jeżeli:
  1. z mojego oświadczenia lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczę Ci Produktu, lub
  2. uzgodniliśmy lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Produktu miał dla Ciebie istotne znaczenie, a ja nie dostarczyłam go w tym terminie. 
 9. Mam obowiązek dokonać zwrotu uiszczonej przez Ciebie Ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 10. Czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie z przyczyn ode mnie niezależnych. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie jest możliwa w czasie, o którym mowa w pkt 2 powyżej, niezwłocznie zawiadomię Cię o tym oraz wskaże nowy, przybliżony termin realizacji Zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie przez Ciebie zaakceptowany, to możesz odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W odniesieniu do Kupujących niebędących Konsumentami, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponoszę odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w realizacji Zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi ode mnie.
 11. Pamiętaj, że w przypadku odstąpienia od umowy, uniemożliwię Ci dalsze korzystanie z Produktu, w szczególności przez odebranie dostępu do Produktu lub zablokowanie Konta, o ile zostało utworzone. Moje uprawnienie nie ma jednak wpływu na Twoje uprawnienia zastrzeżone w art. 32a ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta. 
 12. Przedmiot raz wystrzelony w kosmos już nie wróci na Ziemię. Dlatego też wierzymy, że przesłany Tobie Produkt w całości będzie bezpieczny w Twoich rękach podczas wykonania misji i nie będziemy ich odbierać z powrotem. Jednakże, jeżeli będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości masz 14 dni na kontakt z Kapitanem w celu wyjaśnienia problemu lub tez zwrotu Produktu.
 13. §10 Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta. 

§11. Licencja na produkt

 1. Produkt oferowany za pośrednictwem Serwisu stanowi moją własność intelektualną, jest utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a tym samym jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną.
 2. Z chwilą zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu, udzielam Ci licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Produktu (Licencja).
 3. Licencja udzielona jest wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
  1. jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera, tabletu lub innego czytnika;
  2. w przypadku e-booka lub innego podobnego produktu – trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu niezbędne jest jego zwielokrotnienie, w tym wydruk;
  3. trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania Produktu techniką cyfrową, a w przypadku e-booka lub innego podobnego produktu dodatkowo jego przechowywania techniką cyfrową

– chyba, że w opisie Produktu wskazałam inaczej.

 1. Licencja nie obejmuje prawa do:
  1. kopiowania w całości lub w części, z wyłączeniem zakresu, w jakim jest to koniecznie dla prawidłowego korzystania z Produktu na własny użytek;
  2. tworzenie na bazie Produktu lub jego części produktów pochodnych;
  3. przekazywania prawa do korzystania z Produktu lub jego części innym osobom, licencjonowania, dzierżawy, najmu, użyczania lub przekazywania (udostępnienia) w inny sposób Produktu w całości lub w części.
 2. Licencja udzielana jest bezterminowo, chyba, że co innego wynika z opisu Produktu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia Licencji zawiera się w dokonanej przez Ciebie zapłacie za Produkt.  Jako Kapitan statku mam jednak w swojej głowie jakiś fatalny scenariusz, że coś się może przytrafić – na przykład serwer może nie udźwignąć ilość Kupujących może na mnie spaść meteoryt, itd. Dlatego przyjmuje się, że okres 5 lat to okres, w którym korzystania z platformy jest bezproblemowe.Po upływie 5 lat – jeżeli serwery nie udźwigną ilości kursantów – Kapitan zastrzega sobie prawo do wysłania kursu w postaci linków do materiałów.
 3. Niedozwolone jest kupowanie Produktów, które współdzieli się z innymi. Tłumacząc to na ziemski język – nie kupujemy jednego Produktu na spółkę z przyjaciółmi. Wykorzystywany przez Statek system wykrywa tego typu „zabawy” i ma prawo ograniczyć dostęp do kursu. Jeżeli ktoś chce kupić większą ilość kursów może skorzystać z oferty dostępów dla firm.

§12. Zabezpieczenia. Aktualizacje. Wymagania techniczne i technologiczne Produktu

 1. Każdorazowo w opisie Produktu zamieszczona jest informacja o:
  1. formie zabezpieczenia, o ile zostanie ono zastosowanie;
  2.  aktualnych wymaganiach technicznych i technologicznych Produktu;
  3. informacji czy w ramach zawieranej umowy zapewniam aktualizację Produktu. 
 2. Możesz korzystać z Produktu pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych:
  1. musisz posiadać urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet, wyposażone w sprawny system operacyjny (np. macOS, Android, Windows);
  2. musisz mieć zainstalowaną na tym urządzeniu aktualną wersję przeglądarki internetowej  (np. Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub inna kompatybilna przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookie);
  3. musisz posiadać aktywne konto poczty elektronicznej;
  4. a w przypadku e-booka lub innego podobnego produktu – musisz posiadać program spełniający wymagania techniczne pozwalające na pobranie Produktu w formacie PDF, epub, mobi.

§13. Odpowiedzialność za produkt

 1. Moim obowiązkiem jest dostarczenie Ci Produktu zgodnego z Umową. Jako Kapitan zrobię wszystko by misja odbyła się zgodnie z planem i była satysfakcjonująca.
 2. Produkt jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich: 
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji; 
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego są Ci potrzebne, o którym poinformowałeś(-aś) najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który został przeze mnie zaakceptowany. 
 3. Produkt jest zgodny z Umową, jeżeli:
  1. nadaje się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk; 
  2. występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których możesz rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz moje publiczne zapewnienia, moich poprzedników prawnych lub osób działających w moim imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że wykażę, że: 
 • nie wiedziałam o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mogłam o nim wiedzieć, 
 • przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, 
 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na Twoją decyzję o zawarciu Umowy; 
 1. jest dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia możesz rozsądnie oczekiwać; 
 2. jest zgodny z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały Tobie udostępnione przed zawarciem Umowy.
 1. Nie ponoszę odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową, o którym mowa w punkcie 3 powyżej, jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia Umowy zostałeś(-aś) wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w punkcie 3 powyżej oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptowałeś(-aś) brak konkretnej cechy Produktu.
 2. Jesteś zobowiązany(-a) do współpracy ze mną w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Produktu z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech sprzętu komputerowego, oprogramowania i połączenia sieciowego wykorzystywanego przez Ciebie w celu uzyskania dostępu do Produktu lub w celu korzystania z niego. 
 3. Możesz składać reklamacje dotyczące Produktu lub samego procesu zakupowego.Reklamacja powinna zostać wysłana:
  1. na adres poczty tradycyjnej: Statek St-38 Marta Idczak, ul. Hetmańska 111/15, 61-513 Poznań; 
  2. na adres poczty elektronicznej: st38@martaidczak.com.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające Twoją identyfikację, identyfikację Zamówienia, przedmiot reklamacji oraz zakres żądania związanego z reklamacją. Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Ustosunkuje się do Twojej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. 
 6. §13 Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta. 
 7. Strony wyłączają odpowiedzialność Właściciela Serwisu z tytułu rękojmi za niezgodność Produktu z Umową względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 8. Nie ponoszę odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

§14. Usługi

 1. W Serwisie oferowana jest sprzedaż Usługi. Przykładem usługi są konsultacje online. 
 2. Jesteś zobowiązany(-a) do ustalenia z Kapitanem terminu wykonania Usługi. Termin zostanie ustalony indywidualnie.
 3. Dostawa Usługi realizowana jest za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, w tym za pośrednictwem narzędzia Zoom lub Google Meet w terminie indywidualnie z Tobą uzgodnionym.
 4. Realizacja Usługi możliwa jest pod warunkiem spełnienia przez Ciebie minimalnych wymagań technicznych:
  1. musisz posiadać urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet, wyposażone w sprawny system operacyjny (np. macOS, Android, Windows);
  2. musisz mieć zainstalowaną na tym urządzeniu aktualną wersję przeglądarki internetowej (np. Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub inna kompatybilna przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookie);
  3. musisz posiadać aktywne konto poczty elektronicznej;
  4. Usługa wykonywana jest w formie indywidualnego szkolenia 1 na1 
  5. musisz posiadać słuchawki lub głośnik do odtwarzania dźwięku, mikrofon oraz kamerę.
 5. W przypadku wystąpienia problemów technicznych zarówno w całości, jak i w części, które będą leżeć po Mojej stronie, wyznaczymy inny termin realizacji Usługi. 
 6. Jako Kapitan zastrzegam sobie prawo do odwołania z ważnej przyczyny wykonania Usługi w terminie nie później niż na 12 godzin przed planowanym terminem, chyba, że ważna przyczyna wystąpiła później. Przez ważną przyczynę należy rozumieć zdarzenia losowe, w szczególności nagła choroba lub chorobę osoby prowadzącej. 
 7. Niezwłocznie poinformuje Cię drogą mailową o odwołaniu wykonania Usługi z ważnej przyczyny i wyznaczymy nowy termin.
 8. Niezrealizowana Usługa zostanie wykonana w najbliższym możliwym terminie. 
 9. Jako Kapitan nie odpowiadam za nieprawidłowości, w tym problemy techniczne związane z brakiem możliwości realizacji Usługi, jeżeli przyczyna leży po Twojej stronie lub podmiotów trzecich, z których usług korzystasz. Jeżeli nie pojawisz się w wyznaczonym terminie, bez uprzedniego powiadomienia o powodach braku obecności, to traktuje się, że usługa lub spotkanie się odbyły. 
 10. W przypadku konsultacji online nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za – za brak pojawienia się osoby na konsultacjach. Masz prawo przesunąć konsultacje. Zasady określone w punkcie 6 powyżej stosuje się odpowiednio. 
 11. Szkolenia indywidualne 1 na 1 płatne są z góry. W wyjątkowych sytuacjach jest to termin płatności 3 dni. W każdym momencie, gdy ktoś za usługę nie płaci możemy wysłać do niego monit z informacją o tym, aby zapłacił za fakturę.

§15. Sprzedaż biletów

 1. Organizujemy wydarzenia zamknięte, na które wymagany jest zakup Biletu.
 2. Sprzedaż biletów stanowi ochronę przed ryzykiem związanym z rezerwacją określonych zasobów niezbędnych do zorganizowania wydarzenia. 
 3. Bilet przewiduje konkretną datę lub okres realizacji wydarzenia. 
 4. Po zakupieniu Biletu otrzymasz swój unikalny kod lub link do wydarzenia za pośrednictwem komunikacji e-mail. 
 5. Aby dokonać zakupu Biletu postępuj odpowiednio z procedurą określoną w §5 Regulaminu – Składanie zamówienia.
 6. Bilet może być aktywowany wyłącznie w dniu lub okresie wskazanym na Bilecie.
 7. Bilet nie podlega – ani w całości, ani w części – wymianie na środki pieniężne, ani nie może być zwrócony. 
 8. Jeżeli kupujesz Bilet dla osoby trzeciej, to musisz poinformować tę osobę o zasadach korzystania z Biletu. 
 9. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania z ważnej przyczyny wykonania Usługi w terminie nie później niż na 12 godzin przed planowanym terminem, chyba, że ważna przyczyna wystąpiła później. Przez ważną przyczynę należy rozumieć zdarzenia losowe, w szczególności nagła choroba lub choroba osoby prowadzącej. 
 10. Niezwłocznie poinformujemy Cię drogą mailową o odwołaniu wykonania Usługi z ważnej przyczyny i wyznaczymy nowy termin.
 11. Zrealizowane wydarzenie zostanie wykonane w najbliższym możliwym terminie. Uiszczona Cena zostanie zaliczona na poczet realizacji nowego terminu lub zostanie Ci ona zwrócona – zgodnie z Twoją decyzją.

§16. Dostawa produktu mieszanego

 1. W Serwisie oferujemy Produktu mieszane. 
 2. Dostawa produktu mieszanego odbywa się na zasadach określonych w opisie produktu w Serwisie. 
 3. Do Produktów mieszanych zastosowanie mają postanowienia Regulaminu i przepisy prawa w zależności od ich kwalifikacji prawnych. Do Produktu mieszanego, którego:
  1. podstawowym świadczeniem jest Produkt – stosowane są odpowiednio postanowienia Regulaminu regulujące Produkty;
  2. podstawowym świadczeniem jest Usługa  – stosowane są odpowiednio postanowienia Regulaminu regulujące Usługi;
  3. podstawowym świadczeniem jest Usługa i Produkt – uznaje się, że w ramach Serwisu zawierana jest umowa mieszana. Do takich Produktów mieszanych stosowane są do Usługi odpowiednio postanowienia Regulaminu regulujące Usługi, zaś do Produktu odpowiednio postanowienia Regulaminu regulujące Produkt. 
 4. W przypadku zawarcia Umowy na Produkty, Usługi, Produkt mieszany, zawierasz z umowy różnego rodzaju. 
 5. W razie wątpliwości co do tego, czy zawierana umowa jest umową o świadczenie usług czy umową o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, należy stosować przepisy dotyczące usług, w tym prawa odstąpienia od umowy w przypadku usług. 

§17. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Jeżeli jesteś Konsumentem i zawarłeś(-aś) ze mną Umowę na odległość, to możesz w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem punktu 8 poniżej.  
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musisz poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. 
 3. Możesz złożyć oświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu. Korzystanie z tych wzorów nie jest jednak obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Tobie prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześlemy Ci potwierdzenie jego otrzymania. 
 6. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy. 
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz złożyć:
  1. adres poczty tradycyjnej: Statek St-38 Marta Idczak, ul. Hetmańska 111/15, 61-513 Poznań; 
  2. adres poczty elektronicznej: st38@martaidczak.com
 8. Jeżeli jesteś Konsumentem, to pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
  1. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości. Taka umowa może być zawarta w przypadku konsultacji;
  2. o dostarczanie treści cyfrowych nie dostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Przedsiębiorca przekazał Konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy zawartej na odległość oraz otrzymanie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy. Taka umowa zawierana jest w przypadku Produktów; 
  3. o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Taka umowa zawierana jest w przypadku sprzedaży Biletów, np. na konferencję lub szkolenie online. 
 9. W przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnionego do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 10. Mam obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Tobie wszystkie dokonane przez Ciebie płatności.
 11. Dokonuję zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyłeś(-aś), chyba że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 13. Niniejszy paragraf oraz postanowienia w nim zawarte stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

§18. Pozasądowe sposoby rozwiązywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta

 1. Wyrażam zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Jeżeli jesteś Konsumentem, to posiadasz następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń. Masz między innymi możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Właścicielem Serwisu;
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 3. Jako Konsument możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest tutaj. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi Konsumentów i Przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Ciebie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – tutaj.

19. Dane osobowe i pliki cookie

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o Twoich prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także zasady wykorzystywania plików cookie znajdują się w Polityce prywatności. 

§20. Siła wyższa

 1. W czasie trwania Siły wyższej, Strony zawartej Umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia Siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu zawartej Umowy. 
 2. Niniejszy paragraf ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu Siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie Siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu Umowy.

§21. Certyfikaty

 1. Jako Kapitan Statku, za każdy ukończony na moim Statku kurs – oddaję w Twoje ręce certyfikat. Certyfikat to świadectwo ukończenia mojego kursu z sukcesem. 
 2. Każdy certyfikat wysyłany jest drogą elektroniczną przy spełnienieniu następujących warunków:
  1. wysłanie e-maila z prośbą o wystawienie certyfikatu. W e-mailu powinny być zawarte: imię i nazwisko, na które należy taki certyfikat wypisać.
  2. wystawienie opinii pod postem, który wskaże Kapitan.
  3. Przy niektórych kursach (zgodnie z ich programem zawartym w platformie) – wykonanie zadań dodatkowych.
 3. Certyfikat otrzymuje się w ciągu 10 dni roboczych od wystawienia opinii lub wykonania zadania.

§22. Zmiana regulaminu

 1. Zastrzegam sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Jestem uprawniona do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę uznajemy się w szczególności: 
  1. zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na mnie obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu;
  2. Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub z uwagi na konieczność stworzenia większej transparentności Regulaminu – w zakresie w jakim uzupełnienie, doprecyzowanie lub modyfikacja Regulaminu jest dopuszczalne przez przepisy prawa lub z uwagi na konieczność zwiększenia transparentności Regulaminu; 
  3. wydanie przez organy administracji publicznej decyzji rekomendacji, zaleceń lub aktów o analogicznym charakterze w jakim dokumenty modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na mnie obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu;
  4. wprowadzenie przez Właściciela Serwisu nowych funkcjonalności Serwisu lub dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu – w zakresie w jakim nowe funkcjonalności modyfikują treść Regulaminu;
  5. wprowadzenie przez Właścicela Serwisu nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych  –  w zakresie w jakim wpływają one na treść Regulaminu, a modyfikacja Regulaminu jest obiektywnie niezbędna i bezpośrednio związana z wprowadzeniem nowych lub modyfikacją istniejących systemów informatycznych;
  6. powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że treść Regulaminu jest sprzeczna z prawem – w zakresie w jakim z punktu widzenia przeciętnego Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta proponowana zmiana Regulaminu jest na jego korzyść.
 2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych i zrealizowanych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Do umów zawartych i zrealizowanych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli Użytkownika zawarcia umowy. 
 3. W przypadku umów, której przedmiotem są usługi o charakterze ciągłym, poinformuje Cię o proponowanej zmianie Regulaminu poprzez publikację w Serwisie:
  1. treści proponowanej zmiany Regulaminu;
  2. daty wejścia w życie zmian Regulaminu;
  3. jednolitej treści Regulaminu po zmianach. 
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy:
  1. Kapitanem a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
  2. Kapitanem a Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
  3. Kapitanem a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu miejsce zamieszkania Kapitana.

§23. Regulamin końcowy

 1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji w Serwisie.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć zamieszczonych na stronie Serwisu należą do Kapitana lub posiada on licencję lub inne prawo uprawniające do ich wykorzystywania.
 3. W przypadku powstania utworu w ramach Produktu, Usługi lub Produktu mieszaknego, Kapitan zastrzega sobie prawo do wykorzystania ich jako przykładów w kolejnych edycjach kursu online oraz warsztatów z zachowaniem podpisu autora.
 4. Umowy zawierane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza Twoich praw jako Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jakie przysługują Ci na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia Regulaminu o takim charakterze, bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. 
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Zastosowane w Regulaminie nagłówki i tytuły mają charakter jedynie pomocniczy. 
 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.04.2024 r. 

24. Załączniki

Załącznik numer 1 : Wzór formularza reklamacyjnego

Załącznik numer 2 – do ustawy o prawach konsumenta, kliknij tutaj

Załącznik nr 3 – wzór formularza odstąpienia od umowy