Regulamin

kursy.martaidczak.com oraz martaidczak.com

Pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Marta Idczak i jestem Kapitanem Statku ST-38.
Nic więc dziwnego, że swoją firmę zarejestrowałam pod nazwą: Statek St-38 Marta Idczak.
Można mnie znaleźć pod adresem: ulica Hetmańska 111/15, 61-513 Poznań.
Możesz się ze mną skontaktować poprzez e-mail: st38@martaidczak.com
Jak to zwykle przy Statkach kosmicznych bywa – każdy ma swój numer Nip. 5140197206 – to numer, który zobowiązuje.
Przejdźmy teraz do regulaminu mojego kosmicznego sklepu.
Stworzyłam go, by nie trafił w Ciebie żaden meteoryt i by wszystko było jasne, zanim dokonasz ewentualnego zakupu.

§1. Definicje

Na potrzeby działania Statku St-38, przyjmijmy parę definicji:

 • Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub osoba prawna bez osobowości prawnej,
 • Konsument – osoba fizyczna, a także osoba prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Sklep lub Statek – sklep internetowy działający pod adresem kursy.martaidczak.com oraz www.martaidczak.com

§2. Postanowienia wstępne

 • Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, produktów fizycznych, kursów, konsultacji i webinariów online, a także innych produktów opisanych na stronach Sklepu.
 • Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 • Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • Dostęp do Internetu,
  • Standardowy system operacyjny,
  • Standardowa przeglądarka internetowa,
  • Posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 • Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. W kosmos dopiero się wybieramy, najpierw poznajmy swoje prawdziwe dane. 
 • Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 • Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 • Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 • Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie. Tak. W moim kosmosie – to Ty decydujesz, czy chcesz się logować czy nie. 
 • Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. To znaczy, że samo zwiedzanie Statku jest bezpłatne, dopiero podróż wymaga inwestycji finansowej.
 • Odpłatne są umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu, a także umowy o świadczenie usług.
 • W ramach Statku oferowane są misje różnego typu:
  • Kursy online
  • Szkolenia pro
  • Webinary
  • Szkolenia online
  • Konsultacje
  • E-booki
  • Usługi na zamówienie ( warto spytać Kapitana o misje specjalne).
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 • Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 • Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail st38@martaidczak.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację. 

§4. Składanie zamówienia w sklepie

 • Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia:
  • Imię
  • Nazwisko
  • Adres e-mail
  • Chęci uzyskania faktury.
 • Jeżeli chodzi o wystawienie faktury, jest to możliwe tylko drogą automatyczną, przy składaniu zamówienia. Jeżeli kupujący nie wpisał danych do faktury, zostaje wystawiony paragon.
 • Istnieje możliwość edycji paragonu oraz faktury lub zmiana danych na fakturze, w przypadku ich błędnego wpisania – ale tylko po informacji wysłanej na e-mail: st38@martaidczak.com
 • Sprawy takie rozpatrujemy w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia zmian.
 • Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 • Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 • Podczas składania zamówienia, kupujący otrzymuje dane do logowania do platformy, jednak są one aktywne dopiero, gdy wpłata zostanie zaksięgowana. Jeśli więc dane do logowania nie działają – oznacza to, że kupujący nie zapłacił za przedmiot wystawiony w sklepie.
 • Dane do logowania nie są wysyłane drogą e-mailową tylko wtedy, gdy kupujący posiada już konto w naszym sklepie i kupił jakiś przedmiot. Wtedy dane do logowania do platformy zostają takie, jakie były. Nie są wysyłane także wtedy, gdy kupujący podaje błędny adres e-mail, wtedy nie ma szans – by ta orbita zadziałała. W takich przypadkach należy to zgłosić na adres: st38@martaidczak.com
 • W bardzo rzadkich przypadkach, istnieje możliwość, że kupujący nie otrzymuje danych do logowania, zwłaszcza przy zainstalowanych zaporach bezpieczeństwa, itp.w takich przypadkach prosimy o zgłoszenie tego na adres: st38@martaidczak.com – wcześniej proszę sprawdzić, czy e-mail z danymi nie wylądował w Spamie.
 • W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
  • W przypadku produktów elektronicznych takich jak e-booki, kursy online, czy też webinary – umowa o dostarczenie treści cyfrowych,
  • W przypadku kursu online, konsultacje- umowa o świadczenie usług.
 • W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 • Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ustępu 5 powyżej.
 • Traktujmy się poważnie, misja kosmiczna to jednak nie jest żart! Prawdziwe dane to bezpieczna misja.

§5. Dostawa i płatność

 • Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 • Płatności elektroniczne w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez następującego operatora płatności: przelewy24.pl oraz PayPal.
 • W przypadku produktów elektronicznych dostawa nastąpi na adres mailowy podany w formularzu zamówienia, po zaksięgowaniu wpłaty.
 • W przypadku pozostałych produktów, dostawa nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na adres podany w formularzu zamówienia. Dostawa pokrywana jest przez Kupującego zgodnie z cenami podanymi w trakcie składania zamówienia.

§6. Produkty elektroniczne

 • Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak ebook, webinar itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego
 • Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 • Przedmiot raz wystrzelony w kosmos już nie wróci na Ziemię. Dlatego też wierzymy, że przesłane Ci produkty cyfrowe w całości będą bezpieczne w Twoich rękach podczas wykonania misji i nie będziemy ich odbierać z powrotem. Jednakże, jeżeli będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości masz 14 dni na kontakt z Kapitanem w celu wyjaśnienia problemu lub tez zwrotu produktu.

§7. Prawa własności intelektualnej

 • Treści zawarte w Sklepie oraz produkty elektroniczne objęte są ochroną prawa autorskiego, bez znaczenia czy będzie to na Ziemi czy też w kosmosie.
 • Prawa autorskie majątkowe i osobiste co do produktów i treści dystrybuowanych za pomocą Serwisu należą do Sprzedawcy.
 • Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Pamiętaj również o karmie, ona też Cię dosięgnie w przypadku naruszenia praw autorskich.
 • W przypadku powstania utworu w ramach warsztatów lub kursu online, Kapitan zastrzega sobie prawo do wykorzystania ich jako przykładów w kolejnych edycjach kursu online oraz warsztatów z zachowaniem podpisu autora.
 • Niedozwolone jest kupowanie przedmiotów, które współdzieli się z innymi. Tłumacząc to na ziemski język – nie kupujemy jednego kursu na spółkę z przyjaciółmi. Nasz system wykrywa tego typu „zabawy” i ma prawo ograniczyć dostęp do kursu. Jeżeli ktoś chce kupić większą ilość kursów może skorzystać z oferty dostępów dla firm.

§8. Odstąpienie od umowy Konsumenta

 • Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, w odniesieniu do produktów przygotowywanych na specjalne zamówienie Konsumenta oraz według osobistych preferencji.
 • Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 • Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od zakupu produktu.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§9. Certyfikaty

 • Jako Kapitan Statku, za każdy ukończony na moim Statku kurs – oddaję w Twoje ręce certyfikat. Certyfikat to świadectwo ukończenia mojego kursu z sukcesem.
 • Każdy certyfikat wysyłany jest drogą elektroniczną przy spełnienieniu następujących warunków:
  • Wysłanie e-maila z prośbą o wystawienie certyfikatu. W e- mailu powinny być zawarte: imię i nazwisko, na które należy taki certyfikat wypisać.
  • Wystawienie opinii pod postem, który wskaże Kapitan.
  • Przy niektórych kursach (zgodnie z ich programem zawartym w platformie) – wykonanie zadań dodatkowych.
 • Certyfikat otrzymuje się w ciągu 10 dni roboczych od wystawienia opinii lub wykonania zadania.

§10. Stały rabat dla kupujących

 • Jako Kapitan Statku St-38 każdy klient jest dla mnie na wagę złota, dlatego kupujący, który chociaż raz dokonał zakupu w moim sklepie – otrzymuje stały rabat na pozostałe produkty.
 • Kupon rabatowyotrzymuje kupujący po pierwszym zakupie przedmiotu. Jeżeli z jakiś przyczyn – kupon nie dotarł, należy to zgłosić na adres: st38@martaidczak.com
 • Aby skorzystać ze stałego rabatu podczas składania zamówienianależy wpisać „hasło kodu” podczas składania zamówienia w platformie.
 • Niedozwolone jest dzielenie się kodem rabatowym z osobami, które nie dokonały zakupu w platformie.

§11. Limit czasowy kursów, szkoleń i e-booków

 • W przypadku korzystania z kursów, szkoleń i e-booków – nie ma limitów czasowych, jeśli chodzi o korzystanie z wartości edukacyjnej.
 • Mam jednak w swojej głowie jakiś fatalny scenariusz, że coś się może przytrafić – na przykład serwer może nie udźwignąć ilość kursantów, może na mnie spaść meteoryt, itd. Dlatego przyjmuje się, że okres 5 lat to okres, w którym korzystania z platformy jest bezproblemowe.
 • Po upływie 5 lat – jeżeli nasze serwery nie udźwigną ilości kursantów – Kapitan zastrzega sobie prawo do wysłania kursu w postaci linków do materiałów.

§12. Odpowiedzialność za wady

 • Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową oraz produkty fizyczne wolne od wad. Kapitan zrobi wszystko by misja odbyła się zgodnie z planem i była satysfakcjonująca.
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedana treść cyfrowa lub produkt fizyczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 • Jeśli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej lub produkcie fizycznym, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 • Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§13. Dane osobowe i pliki cookies

 • Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
 • Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem ________

§14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 • Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 • Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§15. Postanowienia końcowe

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 • Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 • W przypadku naruszenia zapisów regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do treści oferowanych przez Sprzedawcę do wyjaśnienia sprawy.
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia _1 grudnia 2021 roku_________.