Opinie i rekomendacje na Statku ST-38

Witaj podróżniku, zapraszam do kosmicznej podróży po zasadach dodawania, publikowania oraz weryfikowania Opinii dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Kapitana Statku ST-38 w Serwisie www.martaidczak.com, a także prowadzonych przeze mnie profilach w mediach społecznościowych. Niniejsza polityka opinii ma zastosowanie do wszystkich witryn internetowych, które zawierają do niej odniesienie.

Pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Marta Idczak i jestem Kapitanem Statku ST-38. Pełna dane statku kosmicznego to STATEK ST-38 Marta Idczak, ul. Hetmańska 111/15, 61-513 Poznań, NIP: 5140197206. Możesz skontaktować ze mną mailowo st38@martaidczak.com 

1. Przydatne definicje

Na potrzeby działania Statku St-38, przyjmijmy parę definicji:

  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Media społecznościowe – konta lub profile prowadzone w portalach społecznościowych, w tym:
 • Opinia – wszystkie subiektywne wypowiedzi lub ich fragmenty publikowane przez Właściciela Serwisu w Serwisie oraz Mediach społecznościowych lub pozostawione przez Użytkowników za pośrednictwem dedykowanych do tego funkcjonalności danego serwisu; 
 • Polityka opinii   – niniejszy dokument;
 • Produkt – każdy towar lub usługa, w tym usługi cyfrowe, treści cyfrowe, prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych; towar w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez dostępny pod adresem www.martaidczak.com i jego podstronach, w tym w szczególności sklep internetowy;
 • Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., poz. 171, 1206 ze zm.); 
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, Wizytówkę Google lub Media społecznościowe. 

2. Zasady publikowania opinii

 1. Jako Kapitan Statku umożliwiam dostęp do wystawionych Opinii o Produktach. 
 2. W Serwisie oraz Mediach Społecznościowych są publikowane wszystkie opinie, zarówno pozytywne, jak i negatywne. 
 3. Opinie pochodzą w szczególności od: 
 • klientów, którzy dokonali zakupu Produktu;
 • osób, które otrzymały Produkt nieodpłatnie;
 • osób, które korzystały z Produktu;
 • osób, które otrzymały produkt na podstawie umowy barteru;
 • osób, które otrzymały produkt na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.

 

      4.  Zapewniam, aby publikowane w Serwisie oraz w Mediach społecznościowych Opinie pochodziły od          Konsumentów, którzy używali danego produktu lub nabyli go ode mnie nabyli.

      5. Publikowane Opinie nie są sponsorowane i są niezależne od stosunku umownego istniejącego                        pomiędzy mną a wystawcą Opinii. 

3. Procedura weryfikacji opinii w serwisie

 1. Jako Kapitan Statku samodzielnie publikuje Opinie w Serwisie. 
 2. Wszystkie Opinie publikowane w Serwisie weryfikuję pod kątem zgodności z Polityką Opinii przed ich publikacją. 
 3. Weryfikacja Opinii polega na sprawdzeniu, czy Konsument, który wydał Opinię, używał danego Produktu lub nabył go ode mnie.
 4. Podejmuję następujące działania w celu weryfikacji Opinii:
 • weryfikuję dane opiniującego z danymi klientów, którzy dokonali zakupu Produktu, w tym imię, nazwisko oraz adres mailowy;
 • weryfikuję dane opiniującego z danymi osób, które otrzymały Produkt nieodpłatnie, w tym imię, nazwisko oraz adres e-mail;
 • weryfikuję dane opiniującego z danymi osób, które otrzymały Produkt na podstawie zawartej umowy barteru, w tym imię, nazwisko oraz adres e-mail;
 • weryfikuję dane opiniującego z danymi osób, które pozostają w pozostałych rejestrach i które mogły mieć dostęp do Produktu i go używać. 

 

       5. Jeżeli na podstawie procedury określonej w pkt 4 powyżej, ustalę, że Konsument, który wydał                       Opinię, używał danego Produktu lub go ode mnie nabył, to publikuję Opinię na warunkach                             określonych w Polityce Opinii. 

       6. Jeżeli na podstawie procedury określonej w pkt 4 powyżej, będę posiadała dalsze wątpliwości, to                   zwrócę się do Konsumenta, który przesłał Opinię do publikacji, o udzielenie informacji                                     potwierdzającej, że jest Konsumentem, który rzeczywiście używał tego Produktu lub go ode mnie                 kupił.  

      7. Publikacji w Serwisie podlegają wyłącznie Opinie, które zostały wydane przez Konsumenta, który                  używał danego Produktu lub go ode mnie nabył.

4. Procedura weryfikacji Opinii w Mediach Społecznościowych

 1. Jako Kapitan Statku samodzielnie publikuję na Instagramie Opinie, które otrzymam od Konsumentów.
 2. Wszystkie Opinie publikowane na Instagramie są weryfikowane pod kątem zgodności z Polityką Opinii przed ich publikacją. 
 3. Zasady weryfikacji Opinii określone w IV pkt 3-7 stosuje się odpowiednio do Opinii publikowanych na Instagramie. 
 4. Zezwalam na wydawanie Opinii na Facebooku lub LinkedIn zgodnie z dostępną tam funkcjonalnością. 
 5. Zwracam uwagę, że Właściciel Facebooka nie weryfikuje, czy użytkownicy, którzy recenzują lub polecają Produkt na Facebooku, faktycznie kupili Produkt lub z niego korzystali. 
 6. Użytkownicy samodzielnie publikują Opinie na Facebooku lub LinkedIn. 
 7. Wszystkie Opinie publikowane na Facebooku lub LinkedIn są weryfikowane pod kątem zgodności z Polityką Opinii niezwłocznie po ich publikacji. Zasady weryfikacji Opinii określone w IV pkt 3-7  stosuje się odpowiednio do Opinii publikowanych na Instagramie. 
 8. Jeżeli na podstawie procedury, o której mowa w pkt 7 powyżej, nie ustalę, że Konsument, który wydał Opinię, używał danego Produktu lub go ode mnie nabył, wówczas podejmuje  wszelkie możliwe działania w celu usunięcia Opinii,  w tym kontaktuje się z właścicielem Facebooka lub LinkedIn z prośbą o usunięcie Opinii za pomocą dostępnej w serwisie funkcjonalności. Jako Kapitan Statku dodaję także komentarz pod Opinią, wskazując, że wydana Opinia nie została wydana przez Konsumenta, który używał danego Produktu lub go ode mnie nabył. 

5. Publikacja, modyfikacja, usuwanie opinii

 1. Opinie są publikowane w niezmienionej postaci, tzn. nie dokonuje edycji lub ich redakcji. Opinie te nie są skracane lub modyfikowane. 
 2. Jednakże w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie zastrzegam sobie możliwość do całkowitego lub częściowego modyfikowania lub usuwania poszczególnych Opinii, nawet po ich opublikowaniu. W szczególności w sytuacji, gdy Opinia:

       a. jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności: jest obraźliwa, zawierająca groźby,              zniesławiająca, obsceniczna, pornograficzna, zawierająca lub nawołująca do mowy nienawiści,                      rasistowska, dyskryminująca, oszczercza lub propagująca przemoc;

        b.narusza lub ogranicza prawa osób trzecich, a w szczególności: narusza prawa autorskie, znaki                    towarowe, inne prawa własności intelektualnej lub prawo do wizerunku;

        c.jest nieprawdziwa lub wprowadzająca w błąd, lub zawiera nieprawdziwe twierdzenia dotyczące                    faktów; 

        d. zawiera informacje poufne lub dane osobowe;

        e. zawiera techniczne szkodliwe elementy, takie jak wirusy, robaki komputerowe lub inne potencjalnie szkodliwe oprogramowanie, lub pliki; 

       f.zawiera osadzone linki do zewnętrznych stron internetowych;

       g.wymaga usunięcia z powodu wyroku sądowego lub administracyjnego;

      h.wymaga usunięcia z powodu nakazu zaprzestania działań wobec strony trzeciej;

      i. dotyczy wycofanego Produktu.

 

6. Zgłaszanie nieprawidłowości

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących Opinii możesz złożyć reklamację:
 • w formie papierowej na adres pocztowy: STATEK ST-38 Marta Idczak, ul. Hetmańska 111/15, 61-513 Poznań. 
 • w formie elektronicznej na adres: st38@martaidczak.com
 1. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające Twoją identyfikację, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Jako Kapitan zalecam się podanie w opisie reklamacji informację o okolicznościach dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności: rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania, a także danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych jest fakultatywne (nieobowiązkowe) i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem.
 2. Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Otrzymasz ode mnie odpowiedź w takiej samej formie, w jakiej skierowałeś reklamację, chyba że wskażesz inaczej. 

7. Odpowiedzialność

 1. Pamiętaj, że wyłączną odpowiedzialność za Opinie ponoszą Użytkownicy. 
 2.  Nie ponoszę odpowiedzialności za treść Opinii pozostawionych przez Konsumentów, w tym nie ponoszę odpowiedzialności za szkody oraz roszczenia Konsumenta lub osób trzecich, spowodowane zamieszczonymi Opiniami.
 3. Opinie nie mogą naruszać powszechnie obowiązującego prawa, jak również praw osób trzecich, w szczególności nie mogą obrażać uczuć oraz wartości osób trzecich. 

8. Na zakończenie

 1. Jako Kapitan statku dążę do ciągłego ulepszania stosowanych procedur weryfikacji publikowanych Opinii, więc Polityka Opinii jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby – zmieniania.
 2. Zachęcam Cię do regularnego sprawdzania treści niniejszego dokumentu pod kątem jego aktualizacji.
 3. Najnowsza wersja Polityki Opinii jest publikowana w Serwisie.