Polityka prywatności

§1. [Postanowienia wstępne]

1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego (zwanego dalej Sklepem) jest przygotowana dla konsumentów i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki konsumenta (zwanego też użytkownikiem) oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu, w tym składania zamówień.
2. Zasady świadczenia i sprzedaży usług określa Regulamin Sklepu, który jest dostępny pod adresem: ____www.martaidczak.com___________________
3. Administratorem danych osobowych użytkowników jest _____Business Pharm Sp zoo ______reprezentowana przez Marta Idczak____________, adres _____Górecka 104____________, tel. _____536326222_______________, NIP: 7792419740 REGON: 302644650 KRS : 0000506193 mail „st38@martaidczak.com”
§2. [Zakres gromadzonych danych]

1. Użytkownik może przeglądać ofertę Sklepu bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, przy czym pewne dane są zbierane automatycznie (cookies).
2. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia przez użytkownika jest m.in. podanie danych użytkownika. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie zamówienia przez użytkownika.
3. Do zawarcia umowy sprzedaży konieczne są następujące dane użytkownika: imiona i nazwisko, adres e-mail, pseudonim identyfikujący (tzw. nick), telefon kontaktowy, adres dostawy, dane wymagane do realizacji płatności za zamówienie.
4. Rejestracja wymaga od użytkownika podania loginu oraz hasła zabezpieczającego. Login i hasło są poufne i winny być strzeżone przez użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
5. Podczas korzystania przez ze Sklepu automatycznie zbierane są następujące dane dotyczące użytkownika: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania, wiek lub płeć użytkownika. Dane te mogą być zbierane np. przez pliki cookies.
6. Szersza informacja nt. plików cookies znajduje się pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

§.3 [Zasady korzystania z danych]

1. Dane użytkownika będą wykorzystane wyłącznie do:
1)świadczenia sprzedaży towarów i usług oraz zapewnienia obsługi użytkownika,
2) realizacji zamówienia, zawarcia oraz wykonania umowy
3) przyjmowania i rozpatrywania reklamacji oraz zapytań
4) wsparcia, realizacji procesów płatności
5) dostosowania i ulepszania usług Sklepu
6) prowadzenia działań marketingowych.
2. W przypadku udzielenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (poprzez zaakceptowanie właściwej opcji), dane a będą wówczas zbierane i wykorzystywane w celach przedstawienia oferty handlowej, przeprowadzenia konkursów i innych działań marketingowych.
3. Dane automatycznie zbierane mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w Sklepie, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, do personalizacji zawartości Sklepu.
4. Dane zbierane automatycznie, mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu.
5. Sklep zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP użytkowników odwiedzających Sklep, które mogą być pomocne przy doskonaleniu działania Sklepu, diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem i tworzeniu analiz statystycznych.
6. Użytkownik może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych w każdym czasie poprzez zmianę odpowiedniej opcji wyboru w ustawieniach jego profilu.
7. Sklep zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu.
8. W reklamach zamieszczanych w Sklepie mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

§4. [Dalsze powierzanie danych osobowych]

1. Sklep powierza przetwarzanie danych osobowych użytkowników na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych podmiotom świadczącym na rzecz sklepu usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania serwisem internetowym. Powierzenie danych może nastąpić powierzane m.in. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, podmiotom trzecim z którymi użytkownik zawiera umowy świadczenia usług w ramach składania zamówienia.
2. Dane użytkownika mogą być udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych („GIODO”) oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.

§5. [Dostępu do danych osobowych]

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
2. Z chwilą złożenia zamówienia zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia zamówienia, w tym wystawienia dokumentu księgowego. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.
3. Użytkownik może dokonywać zmian w swoich danych po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w Sklepie. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§6. [Bezpieczeństwo danych osobowych]

1. Administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego profilu w inny sposób.
3. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sklep o korzystaniu z jego profilu przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu.

§7. [Zapisy końcowe]

1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres sklepu wskazany w regulaminie.
2. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
3. Sklep uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności.